Αγγλικά

ΥΛΙΚΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ

Α' Τάξη

Parts of the Body

Toys

 

Β' Τάξη

Unit 1 - Alphabet

Unit 1-2

 

Γ' Τάξη

Numbers 1-20 

Favourite Food

 

Δ' Τάξη

About Me

Around the World

Software Activities

 

Ε' Τάξη

Unit 6

Unit 7

Software Activities

 

Στ' Τάξη

Places in Town

Sports

Software Activities